Zavod za unapređivanje zaštite na radu 

Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu Klasa: UP/I-115-01/15-01/17; Ur. br. 425-02/2-16-6

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara – uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, broj: 511-01-208-UP/I-3580/5-2016

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara – sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, broj: 511-01-208-UP/I-4065/2-2016

Rješenje za izradu elaborata zaštite od požara, Ur br. : 511-01-208-17-4 Klasa: UP/I-214-02/17-02/250

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rješenje za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi I imovine ugroženih požarom, broj: 543-01-05-02-17-2 UP/I-034-01/17-01/09

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Rješenje za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora  Klasa: UP/I-351-02/10-08/174; Ur. br. : 531-13-1-1-1-10-2

Rješenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme Klasa: UP/I-351-02/17-12/82, Ur.br: 517-06-1-2-17-2

Potvrda o upisu u Registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari Klasa: 351-01/07-18/103; Ur.br.: 531-08-2-2-07-02

Potvrda o upisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada Klasa: 351-01/06-01/513; Ur. br.: 531-08-1-1-06-2

Ministarstvo zdravlja

Rješenje za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave Klasa: UP/I-540-01/16-03/18; Ur. br. : 534-07-1-1/2-16-05

Ministarstvo poljoprivrede

Rješenje za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Klasa: UP/I-325-07/13-01/10; Ur.br.: 525-12/0920-13-3

Hrvatska akreditacijska agencija

Potvrda o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 – Odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akustička ispitivanja i ispitivanja građevnih proizvoda, broj: 1269 Klasa: 383-02/15-30/011; Ur.br.: 569-02/2-15-34

Potvrda o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 – Umjeravanje mjerila tlaka i temperature, broj 2265 Klasa: 383-02/14-80/006; Ur.br.: 569-02/4-17-27

Hrvatska stručna udruga za plin

Uvjerenje A-IV o upisu u registar ovlaštenik tvrtki za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija stručne razine I. II. III. IV.; Broj: A-IV-14-0006

Ministarstvo financija – Carinska uprava

Odobrenje za vaganje svježih banana Klasa: UP/I-413-01/13-20/1; Ur.br.: 513-02-5198/002-13-3