Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, neovisno o broju radnika, veličini i djelatnosti koju obavlja je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Inspekt d.o.o. usluge iz područja zaštite na radu:

 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca – vođenje poslova stručnjaka zaštite na radu
 • Sudjelovanje u radu odbora zaštite na radu
 • Izrada Procjene rizika
 • Izmjene i dopune Procjene rizika
 • Izrada Procjene rizika za radna mjesta sa računalom
 • Izrada programa osposobljavanja radnika
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca
  za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • E‐osposobljavanje
 • Stručno osposobljavanje radnika
 • Izrada uputnica za liječnički pregled
 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga  sredstva ovisnosti
 • Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika
 • Izrada  Pravilnika  o  upotrebi  zaštitne  odjeće,  obuće  i  drugih osobnih zaštitnih sredstava
 • Izrada Elaborata o označavanju transportnih putova
 • Izrada uputa za rad na siguran način
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu
 • Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu
 • Izrada Plana izvođenja radova
 • Koordinator  zaštite  na  radu  u  fazi  izrade  projekata  –  koordinator I
 • Koordinator  zaštite  na  radu  u  fazi izvođenja  radova –  koordinator II 
 • Konzultantske usluge iz područja zaštite na radu
 • CLOUD servis za pohranu podataka

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?