Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, neovisno o broju radnika, veličini i djelatnosti koju obavlja je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

·      Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca – vođenje poslova stručnjaka zaštite na radu

·      Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

·      On line osposobljavanje radnika za rad na siguran način

·      Osposobljavanje poslodavca

·      Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca

·      Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu

·      Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći

·      Osposobljavanje za rukovanje transportnim i građevinskim strojevima te za prodaju zapaljivih tekućina i plinova

·      Izrada Procjene rizika

·      Izrada Procjene rizika za radna mjesta sa računalom

·      Izmjene i dopune Procjene rizika

·      Izrada Pravilnika zaštite na radu

·      Izrada sigurnosno tehničkih listova te prijava na Hrvatski zavod za toksikologiju

·      Izrada znakova sigurnosti i uputa za rad na siguran način

·      Ispitivanja radne opreme

·      Ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu

·      Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu

·      Ispitivanja dizala

·      Koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata – koordinator I

·      Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II

·      Savjetovanje za prijevoz opasnih tvari cestom – sigurnosni savjetnik (ADR)

·      Savjetovanje iz područja zaštite na radu

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?